АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 96%
 • Отсъствия: 1%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 48%
 • Съгласие с мнозинството: 22% (43%)
 • Противоречие на мнозинството: 12% (23%)
 • Съгласие с партията: 34% (66%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 17% (32%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ през годините.
Регистрации на АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ.
Гласове на АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ (сравнение с позицията на партията).