АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 415
 • Присъствия: 68%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 16289
 • Отсъствия: 44%
 • Съгласие с мнозинството: 50% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 50% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ през годините.
Регистрации на АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ.
Гласове на АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ (сравнение с позицията на партията).