АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 7%
 • Отсъствия: 39%
 • Ръчно дописани: 53%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (57%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (22%)
 • Съгласие с партията: 7% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 1% (19%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ през годините.
Регистрации на АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ.
Гласове на АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ (сравнение с позицията на партията).