АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 65%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 76%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (38%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (37%)
 • Съгласие с партията: 17% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (24%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ през годините.
Регистрации на АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ.
Гласове на АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ (сравнение с позицията на партията).