АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 377
 • Присъствия: 84%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 14952
 • Отсъствия: 53%
 • Съгласие с мнозинството: 22% (48%)
 • Противоречие на мнозинството: 10% (21%)
 • Съгласие с партията: 31% (68%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 14% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА през годините.
Регистрации на АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА.
Гласове на АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА (сравнение с позицията на партията).