АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 21%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 27%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 77%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (34%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (27%)
 • Съгласие с партията: 13% (60%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 8% (38%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ през годините.
Регистрации на АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ.
Гласове на АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ (сравнение с позицията на партията).