БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 52%
 • Отсъствия: 39%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 11% (72%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (17%)
 • Съгласие с партията: 14% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА през годините.
Регистрации на БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА.
Гласове на БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА (сравнение с позицията на партията).