БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 4
 • Присъствия: 50%
 • Отсъствия: 50%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 234
 • Отсъствия: 69%
 • Съгласие с мнозинството: 29% (98%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 29% (98%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (0%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ през годините.
Регистрации на БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ.
Гласове на БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ (сравнение с позицията на партията).