ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 229
 • Присъствия: 67%
 • Отсъствия: 29%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 9691
 • Отсъствия: 44%
 • Съгласие с мнозинството: 52% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 52% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ през годините.
Регистрации на ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ.
Гласове на ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ (сравнение с позицията на партията).