ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 422
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 17671
 • Отсъствия: 86%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (37%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (35%)
 • Съгласие с партията: 9% (70%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (27%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ.
Гласове на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ (сравнение с позицията на партията).