ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 100
 • Присъствия: 72%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 4494
 • Отсъствия: 68%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (32%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (25%)
 • Съгласие с партията: 17% (55%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 13% (42%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ през годините.
Регистрации на ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ.
Гласове на ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ (сравнение с позицията на партията).