ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 10%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (48%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (32%)
 • Съгласие с партията: 13% (78%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (19%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ през годините.
Регистрации на ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ.
Гласове на ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ (сравнение с позицията на партията).