ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 88%
 • Отсъствия: 9%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 68%
 • Съгласие с мнозинството: 24% (78%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (10%)
 • Съгласие с партията: 27% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА през годините.
Регистрации на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА.
Гласове на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА (сравнение с позицията на партията).