ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 24%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 67%
 • Съгласие с мнозинството: 19% (57%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (19%)
 • Съгласие с партията: 25% (77%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 7% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ през годините.
Регистрации на ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ.
Гласове на ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ (сравнение с позицията на партията).