ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 38
 • Присъствия: 57%
 • Отсъствия: 42%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 1053
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 11% (63%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (27%)
 • Съгласие с партията: 15% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ през годините.
Регистрации на ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ.
Гласове на ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ (сравнение с позицията на партията).