ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 63%
 • Отсъствия: 27%
 • Ръчно дописани: 9%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (44%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (33%)
 • Съгласие с партията: 9% (77%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (21%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ през годините.
Регистрации на ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ.
Гласове на ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ (сравнение с позицията на партията).