ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 37%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 74%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (40%)
 • Противоречие на мнозинството: 7% (28%)
 • Съгласие с партията: 17% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 7% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ.
Гласове на ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ (сравнение с позицията на партията).