ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 280
 • Присъствия: 72%
 • Отсъствия: 25%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11190
 • Отсъствия: 81%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (68%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (18%)
 • Съгласие с партията: 15% (85%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ.
Гласове на ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ (сравнение с позицията на партията).