ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 80%
 • Отсъствия: 9%
 • Ръчно дописани: 9%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 78%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (57%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (23%)
 • Съгласие с партията: 17% (80%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ през годините.
Регистрации на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ.
Гласове на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ (сравнение с позицията на партията).