ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 75%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (64%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (12%)
 • Съгласие с партията: 12% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ през годините.
Регистрации на ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ.
Гласове на ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ (сравнение с позицията на партията).