ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 57%
 • Отсъствия: 31%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 79%
 • Съгласие с мнозинството: 15% (78%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (12%)
 • Съгласие с партията: 18% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ.
Гласове на ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).