ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 53%
 • Отсъствия: 40%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 36%
 • Съгласие с мнозинството: 57% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 57% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 4% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ през годините.
Регистрации на ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ.
Гласове на ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ (сравнение с позицията на партията).