КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 16%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 31%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 95%
 • Съгласие с мнозинството: 2% (64%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (16%)
 • Съгласие с партията: 3% (78%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ през годините.
Регистрации на КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ.
Гласове на КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ (сравнение с позицията на партията).