КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 74%
 • Отсъствия: 24%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 21%
 • Съгласие с мнозинството: 67% (86%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 68% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 8% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА през годините.
Регистрации на КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА.
Гласове на КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА (сравнение с позицията на партията).