ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 84%
 • Отсъствия: 9%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 80%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (54%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (29%)
 • Съгласие с партията: 16% (83%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (15%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ през годините.
Регистрации на ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ.
Гласове на ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ (сравнение с позицията на партията).