ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 29%
 • Отсъствия: 30%
 • Ръчно дописани: 39%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 74%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (31%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (31%)
 • Съгласие с партията: 15% (60%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 9% (36%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ през годините.
Регистрации на ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ.
Гласове на ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ (сравнение с позицията на партията).