ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 75%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 51%
 • Съгласие с мнозинството: 43% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (2%)
 • Съгласие с партията: 43% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ през годините.
Регистрации на ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ.
Гласове на ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ (сравнение с позицията на партията).