МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 354
 • Присъствия: 67%
 • Отсъствия: 30%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 13879
 • Отсъствия: 39%
 • Съгласие с мнозинството: 56% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 56% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ през годините.
Регистрации на МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ.
Гласове на МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ (сравнение с позицията на партията).