МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 39%
 • Отсъствия: 39%
 • Ръчно дописани: 20%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (30%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (41%)
 • Съгласие с партията: 11% (70%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 4% (28%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ през годините.
Регистрации на МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ.
Гласове на МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ (сравнение с позицията на партията).