МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 437
 • Присъствия: 80%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18151
 • Отсъствия: 89%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (68%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (21%)
 • Съгласие с партията: 9% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ през годините.
Регистрации на МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ.
Гласове на МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ (сравнение с позицията на партията).