МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 40%
 • Отсъствия: 44%
 • Ръчно дописани: 15%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 71%
 • Съгласие с мнозинството: 11% (41%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (28%)
 • Съгласие с партията: 19% (69%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 8% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА през годините.
Регистрации на МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА.
Гласове на МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА (сравнение с позицията на партията).