НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 339
 • Присъствия: 27%
 • Отсъствия: 59%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 13120
 • Отсъствия: 74%
 • Съгласие с мнозинството: 24% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (2%)
 • Съгласие с партията: 24% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ през годините.
Регистрации на НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ.
Гласове на НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ (сравнение с позицията на партията).