НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 64%
 • Отсъствия: 29%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 30%
 • Съгласие с мнозинството: 66% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 66% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ през годините.
Регистрации на НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ.
Гласове на НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ (сравнение с позицията на партията).