ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 72%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 65%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (36%)
 • Противоречие на мнозинството: 10% (29%)
 • Съгласие с партията: 22% (64%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 11% (34%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ през годините.
Регистрации на ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ.
Гласове на ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ (сравнение с позицията на партията).