ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 68%
 • Отсъствия: 15%
 • Ръчно дописани: 16%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 86%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (49%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (34%)
 • Съгласие с партията: 10% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 2% (15%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ.
Гласове на ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ (сравнение с позицията на партията).