ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 31%
 • Отсъствия: 41%
 • Ръчно дописани: 27%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 85%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (43%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (31%)
 • Съгласие с партията: 10% (73%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 3% (24%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ.
Гласове на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ (сравнение с позицията на партията).