ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 95%
 • Отсъствия: 3%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 6%
 • Съгласие с мнозинството: 82% (87%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 82% (88%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 10% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ през годините.
Регистрации на ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ.
Гласове на ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ (сравнение с позицията на партията).