РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 20%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 46%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 74%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (34%)
 • Противоречие на мнозинството: 9% (35%)
 • Съгласие с партията: 17% (68%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 7% (29%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ през годините.
Регистрации на РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ.
Гласове на РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ (сравнение с позицията на партията).