РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 15%
 • Отсъствия: 57%
 • Ръчно дописани: 26%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 89%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (38%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (31%)
 • Съгласие с партията: 7% (69%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ през годините.
Регистрации на РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ.
Гласове на РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ (сравнение с позицията на партията).