РУШЕН МЕХМЕД РИЗА

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 43
 • Присъствия: 9%
 • Отсъствия: 69%
 • Ръчно дописани: 20%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 1631
 • Отсъствия: 77%
 • Съгласие с мнозинството: 13% (61%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (12%)
 • Съгласие с партията: 16% (72%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 6% (26%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РУШЕН МЕХМЕД РИЗА през годините.
Регистрации на РУШЕН МЕХМЕД РИЗА.
Гласове на РУШЕН МЕХМЕД РИЗА (сравнение с мнозинството).
Гласове на РУШЕН МЕХМЕД РИЗА (сравнение с позицията на партията).