СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 87%
 • Отсъствия: 7%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 64%
 • Съгласие с мнозинството: 15% (43%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (24%)
 • Съгласие с партията: 24% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 11% (32%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ през годините.
Регистрации на СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ.
Гласове на СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ (сравнение с позицията на партията).