СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 91%
 • Отсъствия: 7%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 10%
 • Съгласие с мнозинството: 84% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 85% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА през годините.
Регистрации на СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА.
Гласове на СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА (сравнение с позицията на партията).