СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 93%
 • Отсъствия: 5%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 16%
 • Съгласие с мнозинството: 78% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 78% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 4% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ през годините.
Регистрации на СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ.
Гласове на СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ (сравнение с позицията на партията).