СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 56%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 19%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 85%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (59%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (25%)
 • Съгласие с партията: 11% (82%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 2% (14%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ през годините.
Регистрации на СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ.
Гласове на СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ (сравнение с позицията на партията).