СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 65%
 • Отсъствия: 32%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 40%
 • Съгласие с мнозинството: 55% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 55% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ през годините.
Регистрации на СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ.
Гласове на СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ (сравнение с позицията на партията).