СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 77%
 • Отсъствия: 19%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 37%
 • Съгласие с мнозинството: 59% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 60% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА през годините.
Регистрации на СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА.
Гласове на СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА (сравнение с позицията на партията).