ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 72%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 73%
 • Съгласие с мнозинството: 20% (75%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (12%)
 • Съгласие с партията: 23% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ през годините.
Регистрации на ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ.
Гласове на ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ (сравнение с позицията на партията).