ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 85
 • Присъствия: 40%
 • Отсъствия: 37%
 • Ръчно дописани: 22%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 3804
 • Отсъствия: 69%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (25%)
 • Противоречие на мнозинството: 15% (51%)
 • Съгласие с партията: 22% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 6% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА през годините.
Регистрации на ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА.
Гласове на ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА (сравнение с позицията на партията).