ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 76%
 • Отсъствия: 17%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (76%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (16%)
 • Съгласие с партията: 8% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ през годините.
Регистрации на ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ.
Гласове на ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ (сравнение с позицията на партията).