ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 19%
 • Отсъствия: 65%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 95%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (83%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (13%)
 • Съгласие с партията: 4% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ през годините.
Регистрации на ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ.
Гласове на ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ (сравнение с позицията на партията).